Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STEADI TRAINING

STEADI Training is gevestigd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64835510.
 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN Personal Training (in alle aangeboden varianten)
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een sessie voor Personal Training, Personal Group training en/of Small Group training aangeboden en/of verzorgd door STEADI Training
 3. De trainingen zoals benoemd bij punt 1 worden gegeven onder leiding van een gecertificeerde instructeur. De lessen, lestijden en locaties worden schriftelijk aan de deelnemer bekend gemaakt. Op welke divers locaties er lessen worden aangeboden is op de website www.steadi-pt.nl zichtbaar
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart, elke losse les en/of abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een vorm van personal training
 5. Zowel door de aanschaf van een strippenkaart als ook door deelname aan een van de lessen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden van STEADI Training
 6. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 7. STEADI Training kan deze algemene voorwaarden met een maximum van 2x per jaar wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van STEADI Traning. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen STEADI Training en de deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van de deelnemer. Tijdens de registratie kiest de deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van STEADI Training; webapp omgeving
 2. Voor STEADI Training ontstaan verplichtingen uit de getekende overeenkomst/aangekochte dienst in de vorm van een strippenkaart / losse les, nadat door de deelnemer aan al de verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van STEADI Training. Het doorvoeren van wijzigingen in de reeds gesloten overeenkomst kan voor de deelnemer kosten met zich meebrengen waartoe STEADI Training de deelnemer zal verplichten deze kosten te betalen
 4. Een overeenkomst tussen STEADI Training en de deelnemer bestaat uit: Een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan één in overeenkomst overeengekomen soort van (personal) training.

3. STRIPPENKAARTEN EN LOSSE LESSEN

 1. Een Strippenkaart of losse aangekochte les is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een Strippenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. De individuele geldigheid is vermeld in de overeenkomst die de deelnemer aangaat met STEADI Training. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan de deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap kan de geldigheid van een strippenkaart of losse les worden opgeschort. STEADI Training heeft het recht hierbij om verklaring tot bewijs (bijvoorbeeld een doktersverklaring) op te vragen alvorens een verzoek tot opschorting wordt gehonoreerd
 4. In het geval van een 10 rittenkaart met de geldigheidsduur van 6 maanden is het niet mogelijk om de rittenkaart te pauzeren of te bevriezen
 5. In het geval van een 20 rittenkaart met de geldigheidsduur van 9 maanden is het mogelijk om de rittenkaart 1x per looptijd van 9 maanden te pauzeren of te bevriezen. Dit met het maximum van 3 weken en enkel na schriftelijk verzoek en akkoord van STEADI Training
 6. Het pauzeren of bevriezen van de 20 rittenkaart met geldigheidsduur van 9 maanden is, in het geval van Personal Group Training en Small Group Training, enkel mogelijk als er na de pauze-periode opnieuw een lesgroep beschikbaar is om bij aan te sluiten door de deelnemer
 7. Een Strippenkaart met de geldigheidsduur van 6 of 9 maanden loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd
 8. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van gelden bij het niet volmaken van de strippenkaart na het aflopen van de looptijd van deze strippenkaart
 9. Wanneer de deelnemer een nieuwe strippenkaart aanschaft voordat de voorgaande strippenkaart volledig is gebruikt dan zal de nieuwe strippenkaart de ingangsdatum hebben die aansluit op het volledig verbruiken van de huidige strippenkaart

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijzen van (A) de Strippenkaarten, (B) de losse lessen staan op de website van STEADI Training (www.steadi-pt.nl)
 2. STEADI Training heeft het recht deze prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van STEADI Training. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde strippenkaarten of losse lessen
 3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem (Molly) van STEADI Training
 4. Een Strippenkaart of losse les dient voorafgaand aan deelname en ineens te worden betaald
 5. STEADI Training heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen te staken of op te schorten indien de deelnemer niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING

 1. A. De deelnemer kan een overeenkomst met STEADI Training ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. Er zal dan restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden
 2. B. De deelnemer kan enkel door middel van schriftelijke communicatie kenbaar maken af te willen zien van de reeds gesloten overeenkomst en gebruik te willen maken van de veertien (14) dagen wettelijke bedenktermijn. STEADI Training zal een schriftelijke bevestiging sturen van het honoreren van het ingediende verzoek.
 3. Wanneer de deelnemer zijn recht op ontbinding uitoefent, zal de deelnemer de inmiddels al door STEADI Training gemaakte redelijke kosten in het kader van de overeenkomst vergoeden
 4. Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor de deelnemer om de overeenkomst met STEADI Training te ontbinden
 5. Het is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden voortijdig je contract op te zeggen/bevriezen:
  A. Zwangerschap: Bevriezing van de geldigheidsduur van strippenkaart is bij zwangerschap mogelijk tot maximaal tien maanden. Na het verstrijken van deze 10 maanden zonder her-activatie verloopt het recht opgebruik van deze strippenkaart. De bevriezing van de geldigheidsduur van de strippenkaart gaat 1 week na het schriftelijk akkoord op het schriftelijk verzoek in werking.
  B. Ziekte: Bij ernstige blessure of bij ziekte: Bevriezen/opschorten van de looptijd van de strippenkaart is alléén mogelijk als deze wordt aangeleverd met een schriftelijke verklaring van een erkende arts/dokter. In eerste instantie zal het abonnement bevroren worden. Eventuele ontbinding is in overleg mogelijk. Let op dat de bevriezing en eventuele opschorting zo snel mogelijk gemeld dient te worden bij de administratie. Het is niet mogelijk om met terug werkende kracht je account te bevriezen of op te schorten

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN (PERSONAL) TRAINING

 1. De deelnemer dient zich voorafgaand aan een (personal) training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldsysteem
 2. Zonder aanmelding heeft de deelnemer geen recht op deelname aan een training
 3. De deelnemer kan zich tot uiterlijk 120 min voor aanvang van een training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart één (1) strip in rekening gebracht.
 4. STEADI Training is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van STEADI Training. Wanneer er een wijziging plaatsvindt ten aanzien van het trainingsschema en de locatie dan zal dit minimaal 90 minuten voor aanvang van de eerst volgende training door STEADI Training schriftelijk naar de opgegeven deelnemers gecommuniceerd worden middels What’s app
 5. STEADI Training heeft tot 90 minuten voor het tijdstip van aanvang van de geplande training het recht de training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Het minimale aantal deelnemers betreft 3. Bij annuleren wordt door de trainer schriftelijk gecommuniceerd aan de reeds aangemelde deelnemers middels What’s app. Mocht er sprake zijn van restitutie van “strippen”, dan zal dit plaatsvinden door STEADI Training
 6. Buitengewone omstandigheden leveren voor STEADI Training altijd overmacht op en ontheffen STEADI Training van de overeengekomen verplichtingen. Bij blijvende overmacht is STEADI Training ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te leven en is er geen mogelijkheid tot aanspraak op restitutie van deelnamegelden
 7. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel (code geel/oranje/rood zoals opgegeven door de KNMI) kan een training worden afgelast. STEADI Training is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden
 8. Indien de deelnemer dusdanig hinder of (over)last oplevert binnen een training dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, dan kan deze deelnemer door STEADI Training van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer en deze kan geen aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde kosten
 9. STEADI Training accepteert geen enkele vorm van discriminatie of openlijke belediging jegens trainers, deelnemers of andere betrokkenen. Wanneer hier sprake van is wordt de deelnemer direct ontbonden van overeenkomst zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een (personal) training geschiedt op eigen risico. Een (personal) training is intensief en kan blessures tot gevolg hebben. De deelnemer dient zelf in te schatten er voldoende geschiktheid is voor deelname aan de trainingen
 2. Wanneer de deelnemer om (medische) redenen twijfelt over de geschiktheid tot deelname aan de training is het raadzaam om altijd eerst overleg te hebben met de trainer van STEADI Training. Eventueel kan deze trainer de deelnemer aanraden om vooraf aan deelname advies in te winnen bij een arts. De deelnemer zal in dit geval terugkoppeling geven aan de trainer voorafgaand aan deelname aan training
 3. STEADI Training maakt gebruik van een PAR-Q vragenlijst. Dit houdt in dat de deelnemer een globale gezondheidscheck invult alvorens inschrijving en deelname
 4. STEADI Training als organisatie en de betrokken trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer vóór, tijdens of na deelname aan de training
 5. STEADI Training is niet aansprakelijk voor blessure(s) of andere schade die de deelnemer oploopt tijdens of ten gevolge van een door STEADI Training gegeven training. Adviezen van de trainer van STEADI Training zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd door de deelnemer
 6. STEADI Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband gebracht met een door STEADI Training gegeven training
 7. STEADI Training behoudt zich het recht voor om door de training naar diens beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. Dit gaat altijd vooraf en in overleg
 8. STEADI Training is niet verzekerd voor schade aan of veroorzaakt door de deelnemer
 9. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. BEELDMATERIAAL

 1. Gedurende de lessen kan er beeldmateriaal worden gemaakt ter promotie van de activiteiten van STEADI Training
 2. STEADI Training behoudt zich het recht dit beeldmateriaal te gebruiken ter promotie. Dit beeldmateriaal kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de website, diverse social media, flyer materiaal, etc. Er zal altijd voor de les kenbaar worden gemaakt dat er opnames plaats vinden. Daarnaast zijn er formulieren waarop de deelnemer expliciet kan aangeven niet herkenbaar in beeld te willen worden opgenomen. De trainer zal deze formulieren beschikbaar stellen aan de deelnemer.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. STEADI Training respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk worden behandeld
 2. STEADI Training gebruikt de gegevens enkel om de overeenkomst met de deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor al het overige zal STEADI Training deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer
 3. STEADI Training zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst
 4. De trainers van STEADI Training en de ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren
 5. De verstrekte informatie op de website www.steadi-pt.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel STEADI Training de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan STEADI Training niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van STEADI Training sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.steadi-pt.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door STEADI Training gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. STEADI Training aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.steadi-pt.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van STEADI Training
 9. De deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.

10.KLACHTEN

 1. De deelnemer dient een klacht, met betrekking tot enige prestatie van STEADI Training, zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij de directie van STEADI Training in de persoon van Robin van Empel. Direct, dan wel uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer het gebrek of schade heeft geconstateerd/geleden. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij STEADI Training via: Van Koetsveldstraat 19, 3532 EP Utrecht of middels telefoonnummer +31 6 83985859
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen
 3. STEADI Training beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien STEADI Training verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht dan wordt dit direct per e-mail aan deelnemer gemeld
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil binnen deze algemene voorwaarden. Wanneer dit het geval is dan kan zowel de deelnemer als de bestuurder van STEADI Training juridische ondersteuning inschakelen. In beiden gevallen wordt dit niet vergoed door STEADI Training.

11.GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze algemene voorwaarden kan enkel en alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door STEADI Training
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.